EXPLORING READING & WRITING BOOK 3 06050200C

06050200c1
110.00 ฿104.50 ฿ ต่อหน่วย

+

พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อ ความเข้าใจการจับใจความสำคัญ การเรียนรู้คำศัพท์และโครงสร้างที่พบในบทอ่าน
* พัฒนาทักษะการเขียนโดยผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการเขียนที่ถูกต้อง ตั้งแต่ระดับการเลือกใช้คำถึงระดับประโยค
* รู้จักเรียบเรียงความคิดอย่างเป็นระบบ ทำให้เขียนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ สื่อความหมายชัดเจน และได้ใจความ
* เนื้อเรื่องเหมาะกับความสนใจและระดับความรู้ของผู้เรียน
* ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝน และทบทวน ไวยากรณ์ที่มีอยู่ในบทอ่าน
* แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ