Weaving IT Together 2 (SECOND EDITION) 06097802B

06097802b
135.00 ฿128.25 ฿ ต่อหน่วย

+

หนังสือเรียนฉบับปรับปรุงใหม่ ล่าสุดมุ่งพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนให้แก่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเชื่อมโยงบทอ่านที่น่าสนใจกับกิจกรรมการเขียนแบบชี้นำอย่างสอดคล้อง หนังสือชุดนี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและกลุ่ม ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการอ่าน และสามารถถ่ายทอดความคิดโดยเขียนและพูดเป็นภาษาอังกฤษได้

ผู้แต่ง: MILADA BROUKAL