เป็นเด็กดีกันนะ ชุดที่ 1 : ทำเต็มที่ดีที่สุด(ปกแข็ง) 32069100A

32069100a9
250.00 ฿237.50 ฿ ต่อหน่วย

+

หนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับเด็ก ให้แนวความคิดในเรื่องค่านิยมอันดีงาม แนะนำจริยธรรม
ที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในสังคม เสริมสร้างพื้นฐานสำคัญทางกิริยา วาจา การคิดและการประพฤติตนอย่างถูกต้องเป็นสากล ช่วยให้เด็ก ๆ รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำหล่อหลอมให้เด็กรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า นับถือตนเองและเคารพผู้อื่น ปลูกฝังให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ นำทางไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีความสุข