Articles

Exploring Singapore 

          โปรแกรม Super Fun Oversea Camp จากบริษัท พีดูเอ็ด จำกัด ผู้จัดทำค่ายภาษาอังกฤษในโรงเรียนและสถานที่สำคัญต่างๆในประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้นอกห้องเรียน จึงจัดทำค่ายเรียนภาษา ณ ประเทศสิงคโปร์ ขึ้นเพื่อให้น้องๆและผู้ปกครองที่มีความสนใจสามารถส่งบุตรหลานไปเพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากโรงเรียนสอนภาษาชั้นนำ และหาประสบการณ์จากกิจกรรมตลอดการเดินทางเพื่อสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น

          โรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆของสิงคโปร์ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในกระบวนการเรียนการสอน และยังเป็นผู้นำทางการศึกษาที่มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งของโลกในปัจจุบัน ทั้งนี้ประเทศสิงคโปร์มีความเป็นระเบียบ สะอาด และปลอดภัยอย่างมาก  ดังนั้นการไปเรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ นอกจากที่น้องๆจะได้รับประสบการณ์ด้านภาษาแล้วนั้น น้องๆยังได้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตกลับมาอีกด้วย ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าที่ไม่อาจหาได้จากในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว            

รายละเอียดกิจกรรม

โรงเรียน        : Dimension International College (City Campus) เรียนภาษาอังกฤษกับ เจ้าของภาษา ในสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้กับโรงเรียนสอนภาษาที่มีมาตรฐานการศึกษาที่ดีที่สุดเพื่อรองรับนักเรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ระยะเวลา      : 16 – 22 October 2016 (7 วัน 6 คืน)

การดูแล        : เจ้าหน้าที่ของ Super Fun Camp ผู้มีประสบการณ์ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดหลักสูตร

ที่พัก/อาหาร  : ที่รีสอร์ท 4 ดาว D’Resort @ Downtown East (เดิมชื่อCosta Sand Resort) โดยพักห้องละ 4 คน และอาหาร3มื้อ เช้า/ กลางวัน/เย็น

 

ตารางประจำวัน

วันจันทร์ – วันศุกร์

       ช่วงเช้า – เรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00น. โดยเน้นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เมื่อจบหลังสูตรน้องๆจะได้รับประกาศนียบัตรจากทางโรงเรียน

      ช่วงบ่าย - ท่องเที่ยวทัศนศึกษา และกิจกรรมกีฬาที่คัดสรรมาเพื่อเป็นตัวช่วยในการพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียน

 วันเสาร์ – วันอาทิตย์

ทัศนศึกษาเต็มวันตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศสิงคโปร์

ค่าใช้จ่าย

     7 วัน ราคา 49,500 บาท พิเศษ สำหรับสมาชิกเพียง 47,500 บาท
     สมัครพร้อมกัน 4 คน รับส่วนลดเพิ่มทันทีคนละ 1,000 บาท

ราคานี้รวม

• ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

• ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน

• ที่พักในรีสอร์ท 4คน ต่อ 1 ห้อง

• อาหาร 3 มื้อ ตลอดการเดินทาง

• ค่าลงทะเบียนและค่าเรียนภาษาตลอดหลักสูตร

• การสอบวัดระดับเพื่อจัดห้องเรียน

• ประกันการเดินทาง

• รถรับ-ส่ง สนามบิน กับ ที่พัก, โรงเรียน กับ ที่พัก และระหว่างการทัศนศึกษาตามตาราง

• ค่าโหลดกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม

• ไกด์นำเที่ยวที่สิงคโปร์และพี่เจ้าหน้าที่คนไทยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง

• เสื้อและขวดน้ำ Super Fun English Camp

สิ่งที่ไม่รวม

ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน / ค่าโทรศัพท์

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 - กรอกใบสมัคร พร้อมเตรียมสำเนาพาสปอร์ตที่ มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทางกลับ  

 - ชำระค่ามัดจำ 10,000 บาท ในวันสมัคร

 - ชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดภายในวันที่ 20 กันยายน 2559 หากไม่ชำระภายในวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำไม่ว่ากรณีใดๆ (ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถออกเดินทางได้และเป็นความผิดพลาดของทางบริษัทฯ)

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง หากมีจำนวนนักเรียนขั้นต่ำไม่ถึง 10 คน

3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักเรียนที่ร่วมโครงการเป็นสำคัญ

ชำระค่าเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง

   • ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. พีดูเอ็ด สาขา อ่อนนุช ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 060-2-85676-3
(กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้นำมายื่นในวันปฐมนิเทศก่อนเดินทาง)

   • ชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตที่บริษัท พีดูเอ็ด จำกัด (หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อไปรับรูดบัตรเครดิตได้นอกสถานที่)

สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมและสมัครได้ที่

บริษัท พีดูเอ็ด จำกัด

867 อาคารพรไพลิน บิสสิเนส พอยท์ ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel : 02 3316151-2, 094 8689545 Fax : 02 331 6153

www.p-do-ed.com และทาง www.facebook.com/superfunenglishcamp

 email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download

 รายละเอียดกิจกรรม : คลิกที่นี่

ใบสมัครกิจกรรม       : คลิกที่นี่

โปรเตอร์กิจกรรม      : คลิกที่นี่